Transforming Ourselves For The Future Lifestyle ตัวอย่างเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม


https://www.pico.co.th/

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม คือเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยู่มาก เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่องานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการผลิต ปัจจัยที่ต้องควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานคุณภาพในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาวัสดุที่อาจได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บรักษาวัสดุไม่ไม่ให้ได้รับความชื้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดความชื้นในการตรวจสอบ เป็นต้น บทความนี้จึงจะพาไปดูตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และอาจพบได้บ่อยในงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างอันดับแรกคือเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศคือเครื่องมือที่สามารถตรวจจับคุณภาพความสะอาดของอากาศโดยการวัดสสารหรือมลพิษรวมไปถึงฝุ่นละอองในอากาศที่สามารถก่ออันตรายได้ เช่นการปนเปื้อนจากแก๊สอันตรายหรือปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่สะสมตัวในอากาศและเข้าร่างกายได้ง่าย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้คำนวณปริมาณเหล่านั้นกับความสามารถในการรับสสารหรือระดับความอันตรายและความปนเปื้อนในอากาศ ให้สามารถควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการผลิตได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังทำให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตรายอันมีผลมาจากอากาศปนเปื้อนได้ทันก่อนที่ร่างกายจะเกิดการสะสมหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 

https://www.pico.co.th/

นอกจากเครื่องวัดคุณภาพอากาศแล้วยังมีเครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในงานอุตสาหกรรมเต็มไปด้วยเครื่องจักรที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีหลายอย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องจักรเหล่านั้นอาจมีการใช้งานของแม่เหล็ก การใช้เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำให้ควบคุมการใช้งานของเครื่องจักรเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการที่ร่างกายรับสนามแม่เหล็กมากเกินไปก็อาจก่ออันตรายได้ เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจึงจะช่วยเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงได้ทันก่อนเกิดอันตราย

ข้อมูลของเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้มาจากเว็บไซต์ https://www.pico.co.th/ และทาง PICO ได้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วนั่นก็คือในการเผาผลาญเชื้อเพลิงของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องระมัดระวังแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้เหล่านั้นเป็นอย่างมากเพราะอาจเกิดอันตรายได้เมื่อร่างกายได้รับแก๊สมากเกินไป นอกจากนี้ แก๊สรั่วยังสามารถนำไปสู่การเกิดระเบิดจากแก๊สเมื่อสัมผัสความร้อนนำไปสู่ความสูญเสียได้อีกด้วย

การใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต่อการควบคุมมาตรฐานในการผลิตและการรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่สามเครื่องมือนี้เท่านั้น ยังมีเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอีกหลายอย่างที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม