Day: September 19, 2020

https://www.pico.co.th/

ตัวอย่างเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม คือเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยู่มาก เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่องานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการผลิต ปัจจัยที่ต้องควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานคุณภาพในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาวัสดุที่อาจได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บรักษาวัสดุไม่ไม่ให้ได้รับความชื้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดความชื้นในการตรวจสอบ เป็นต้น บทความนี้จึงจะพาไปดูตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และอาจพบได้บ่อยในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างอันดับแรกคือเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศคือเครื่องมือที่สามารถตรวจจับคุณภาพความสะอาดของอากาศโดยการวัดสสารหรือมลพิษรวมไปถึงฝุ่นละอองในอากาศที่สามารถก่ออันตรายได้ เช่นการปนเปื้อนจากแก๊สอันตรายหรือปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่สะสมตัวในอากาศและเข้าร่างกายได้ง่าย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้คำนวณปริมาณเหล่านั้นกับความสามารถในการรับสสารหรือระดับความอันตรายและความปนเปื้อนในอากาศ ให้สามารถควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการผลิตได้ง่ายขึ้น ...